Autorské práva: Otázky a odpovede - 1.časť

Autorské práva: Otázky a odpovede - 1.časť
Peter Baláž

Môžem si vyrobiť kópiu cédéčka? Môžem naspievať skladbu od známeho interpreta bez jeho súhlasu? A bez súhlasu autora? Môžem púšťať v prevádzke hudbu aj z MP3 ? Môžem...?

Ak sa pohybujete v hudobnom svete, určite už pred vami vykvitlo nejedno takéto môžem?". Či už ste muzikant, usporiadateľ, DJ, alebo hudobný fanúšik. Prinášame vám 1. časť odpovedí na otázky priamo od inštitúcie najpovolanejšej. A tou je SOZA, čiže Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.

 

 

Je možné pretextovať dielo alebo ho upraviť bez súhlasu autora?

Nie. Pokiaľ je hudobné dielo chránené v zmysle autorského zákona, je na každé jeho pretextovanie alebo úpravu potrebný súhlas pôvodného autora / autorov. Súhlas vlastníkov práv SOZA nevybavuje, musí byť vybavený individuálne a dohoda musí byť doručená na SOZA spolu s autorskou nahláškou upraveného diela (za dohodu medzi autormi považujeme aj pôvodným vlastníkom práv podpísanú autorskú nahlášku na novú verziu diela).

Je možné použiť 4 takty z iného diela bez označenia autora?

Nie. Niektorí autori zvyknú síce hovoriť o hranici štyroch či ôsmych taktov, ktoré je možné voľne prevziať z diela iného autora a použiť ich vo svojom hudobnom diele bez postihu, no nie je to pravda. Ako náhle je dielo identifikovateľné, bez ohľadu na počet  taktov, ide už o časť konkrétneho diela, ku ktorému má konkrétny autor práva. A ak ho chce niekto použiť, treba to urobiť výhradne so súhlasom autora, alebo presnejšie, so súhlasom nositeľa daných práv.

Chcem vyrobiť CD alebo DVD, akú mám povinnosť vo či SOZA?

Je treba vyplniť tlačivo Oznámenie o nahrávke (je na internetovej stránke SOZA alebo vám ho zašle oddelenie mechanických práv) a doručiť ho do SOZA. Tlačivo je vlastne žiadosťou o udelenie licencie na výrobu zvukového nosiča, čo znamená, že vypísané tlačivo je potrebné doručiť do SOZA ešte pred výrobou nosiča.

Je možné vyrobiť aj napaľované CD tak, aby bolo legálne?

Áno, aj napaľované CD môže byť vyrobené legálne a potom je možné ho šíriť komerčnou aj nekomerčnou formou. Podmienkou je vysporiadanie všetkých troch skupín nositeľov práv k zvukovej nahrávke: autorských, výrobcovských a interpretačných. Vysporiadanie autorských práv sa vo väčšine prípadov dá realizovať prostredníctvom licenčnej zmluvy, uzavretej so SOZA

Môžem si vyrobiť kópiu Audio CD?

Podľa §24 ods.1 Autorského zákona si môže každá fyzická osoba bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu zverejneného diela pre svoju osobnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Čo ak si ku skopírovanému disku skopírujem aj obal?

§ 24 Autorského zákona sa vzťahuje na diela všeobecne, teda nie je rozhodujúce, či ide o dielo výtvarné alebo hudobné, ale či ide o rozmnoženinu pre osobnú potrebu (viď. odpoveď k otázke č.3).

Je možné v rámci živnosti napaľovať zvukové nosiče pre osobnú potrebu ostatných občanov?

Nie, ani v prípade, ak zákazník podpíše prehlásenie, že vlastní originál CD (VHS,DVD,...) a nosič je napaľovaný pre jeho osobnú potrebu. Výhrada je v odst. §24 AZ ods.1.

Môžem konvertovať hudobné CD do iných formátov (MP3, WMA)? Čo ak mením obsah (skracujem pesničku, robím výberovku a pod.)?

Opäť platí, že pre osobnú potrebu je kopírovanie dovolené. Podstatný je účel, nie formát.

Je možné vyrobiť vlastné CD z iných nahrávok, nahlásiť ho na SOZA, vysporiadať autorské odmeny a tým ho považovať za legálne?

V tomto prípade okrem vysporiadania práv autorov prostredníctvom SOZA je nevyhnutné získať licenciu priamo od výrobcu pôvodnej nahrávky, ktorý spravidla zastupuje aj práva interpreta. 

Je legálne počúvať hudbu z Internetu - to znamená, že si súbor neukladám iba ho počúvam?

Áno, je to legálne.

Môže autor zastupovaný SOZA zverejniť na svojej stránke ukážky vlastných diel?

V tom mu nikto nemôže brániť. Sú to jeho práva a jeho diela, ako náhle však ide o web stránku inej osoby, už sa jedná o použitie diela osobou inou ako je samotný autor a v tomto prípade je používateľ povinný získať súhlas autora a zaplatiť autorský honorár.

Môžem na svojej webovej stránke používať video s YOU TUBE a musím za to platiť SOZA?

Ak spĺňate obchodné podmienky YOU TUBE, embedované videá na webovej stránke môžete používať bezplatne.

Môžem si dať na svoju webovú stránku video s hudbou, ktoré som si vytvoril sám?

Pokiaľ máte vysporiadané tzv. synchronizačné práva  s autorom diela (t.j. súhlas na použitie jeho hudby vo Vašom filme), video si môžete dať na svoju webovú stránku, ale musíte mať so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu na používanie hudobných diel prostredníctvom elektronických komunikačných sietí. Dvojmo vyplnenú a podpísanú zmluvu je potrebné zaslať poštou na adresu SOZA.

Prečo nie je zodpovedný za platenie autorských odmien namiesto usporiadateľa výkonný umelec, (resp. hudobný súbor), veď on „používa“ hudbu?

Výkonný umelec nie je používateľom hudobných diel, je nositeľom vlastných práv podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a nie je usporiadateľom verejného podujatia s hudbou. Podľa ustanovenia § 81 ods. 5 Autorského zákona a § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je používateľom hudby usporiadateľ, ktorý zodpovedá za dodržanie zákonom uložených povinností.

Platí sa aj za benefičné a charitatívne podujatia?

Áno, povinnosť zaplatiť autorské honoráre sa týka aj tohto druhu podujatí.

Je potrebné platiť za stužkové slávnosti?

Výbor SOZA sa v prípade maturitných stužkových slávností, vzhľadom na ich osobitý spoločenský charakter rozhodol, že SOZA nebude licencovať tento druh verejného podujatia. Výbor SOZA tak urobil aj napriek tomu, že zákon oprávňuje SOZA vyberať autorské odmeny za použitie chránených hudobných diel na maturitných stužkových slávnostiach, nakoľko SOZA považuje maturitné stužkové slávnosti za verejné podujatia rovnako ako aj iné ochranné organizácie v EÚ.

Kedy škola nemusí platiť za podujatie s hudbou, ktoré sama zorganizuje?

Podľa § 30 Autorského zákona, ktorý hovorí aj o použití diela v rámci školských predstavení, ak ide o bezplatné školské predstavenia, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy nevzniká za použitie diela povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

 

Zdroj: soza.sk

Peter Baláž

 

 

Ďalšie články

Autorské práva: Otázky a odpovede - 2.časť
Môžem si vyrobiť kópiu cédéčka? Môžem naspievať skladbu od známeho interpreta bez jeho súhlasu? A...
Hudobníci môžu zdokonaliť svoje schopnosti skrz nový portál JazzHeaven.com
Svetlo sveta uzrel nový internetový portál s názvom JazzHeaven.com. Ide o rozsiahly...
Hanka G a Ondrej Krajňák vystúpia v Košiciach s projektom Symphony Meets Jazz
Speváčka Hanka G, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v New Yorku, dlhodobo spolupracuje s ...
Stars Fell on Vyšný Kubín (or elsewhere)
Keď slávny americký songwriter Frank Perkins komponoval v roku 1934 známu jazzovú hymnu „Stars Fell...
Haleluja Rhodes - Otto Hejnic Trio: "This is How it Is"
Počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov (2022) som spieval to slávnostné Haleluja minimálne z...
Modrá je dobrá, ale predovšetkým ohurujúca, úchvatná a podmanivá: listovanie modrým zápisníkom Ester Wiesnerovej
Dnes začína turné „Blue Journal“, na ktorom sa speváčka a skladateľka Ester Wiesnerová pokúsi spolu...